Voorwaarden en bepalingen

Wij verlenen diensten aan u onder de mededelingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Bovendien zult u zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke diensten voordat u er gebruik van maakt. Wij behouden ons het recht voor om deze site en deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat, omdat toegang tot, browsen op of anderszins gebruik van de site betekent dat u instemt met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.

U mag geen content, informatie of ander materiaal uploaden, verspreiden of anderszins publiceren via deze Site dat (a) bugs, virussen, wormen, valstrikken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of discriminerend is, of aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de wetten van Nederland of de wetten van enig ander land die van toepassing kunnen zijn; of (c)inbreuk maakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van enige persoon. interieur-accessoires.nl kan u een account-identificatie en wachtwoord geven om u in staat te stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, en interieur-accessoires.nl is niet verplicht om de bron van een dergelijke toegang of een dergelijk gebruik van de Site te onderzoeken.

Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden door uw gebruik van de Site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 18 jaar, gebruik deze Site dan alleen onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent interieur-accessoires.nl je hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de Site en deze te gebruiken door deze weer te geven op je internetbrowser, uitsluitend met het doel om te winkelen en niet voor enig commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve als dit vooraf uitdrukkelijk is toegestaan door interieur-accessoires.nl. Elke schending van deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf verleende licentie zonder kennisgeving aan u.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk toegestaan door ons bedrijf, zijn alle materialen, waaronder afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, programma’s, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze Site (gezamenlijk de “Inhoud”) uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen commercieel gebruik maken van de informatie op de Site of gebruik maken van de Site ten voordele van een ander bedrijf. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, inclusief, zonder beperking, indien wij van mening zijn dat het gedrag van de klant in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen. U mag deze Site of een deel ervan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, verhuren, overdragen, er afgeleide werken van maken, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door ons bedrijf.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die gebruik maakt van het wachtwoord en de identificatie die oorspronkelijk aan u zijn toegekend, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of dergelijk gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient interieur-accessoires.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of elke andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Site.